Browse By

Usługa prawna jako rodzaj doradztwa

Usługa prawna to rodzaj doradztwa, a także możliwość reprezentowania w różnych postępowaniach sądowych i pozasądowych. Dodatkowo zakres usług prawnych obejmuje redagowanie projektów dokumentacji prawnej oraz aktów prawnych, a także doradztwo z zakresu certyfikacji.

Czym jest pomoc prawna?

Pomoc prawna to rodzaj usługi, która jest świadczona wszystko podmiotom prawnym. Wykonywana jest ona w celu ochrony prawnie chronionych interesów danej jednostki.

W Polsce, osoby, które świadczą pomoc prawną to:

  • adwokaci
  • radcy prawni
  • notariusze
  • doradcy prawni – ale w ich przypadku należy pamiętać, że ich zakres jest niepełny.

Jakie usługi są świadczone w zakresie pomocy prawnej?

W zakresie pomocy prawnej, są świadczone przeróżne usługi prawne dąbrowa górnicza. Możemy wyróżnić między innymi poradnictwo prawne, obrona w sprawach karnych, opracowywanie aktów prawnych a także zastępstwo procesowa oraz poza procesowe. Należy pamiętać, że pomoc prawna świadczona jest w ramach zawodów zaufania publicznego oraz zawodu doradcy prawnego.

Jakie to są zawody zaufania publicznego?

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód, dla którego na drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe. Do zawodów zaufania publicznego zalicza się te profesje, które polegają na wykonywaniu zadań o określonym charakterze. Najczęściej są to zadania, które wykonują zadania publiczne i troszczą się o realizację interesu publicznego.

Nieodpłatna pomoc prawna

W 2016 roku weszła ustawa, która mówi o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Wszystko to odbywa się w ramach powiatowych punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzenie połowy z tych punktów powierzone będzie organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, które prowadzą nieodpłatną pomoc prawną, powierzane są do prowadzenia organizacji. Oprócz tego może takie pomocy udzielić doradca prawny. Pomoc będzie obejmować zakres prawa podatkowego, ale z wyłączaniem spraw podatkowych, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo, takiej pomocy może udzielić każda osoba, która:
ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra

  • posiada minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zawodu, od takiego osoby wymaga się wiedzy prawniczej, a także
  • potwierdzenia umiejętności, które są niezbędne podczas wykonywania czynności, które są bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej
  • w pełni korzysta ze swoich praw publicznych, a dodatkowo ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była karana za umyślne przestępstwo, ani ścigana z oskarżeni publicznego lub skarbowego.