Browse By

Gwarancje ubezpieczeniowe a bezpieczeństwo zakupów

Zakup przedmiotów i usług jest dobrowolną obustronną umową, w ramach której obie strony umowy muszą wypełnić wobec siebie swoiste zobowiązania. Dla kupującego określone usługi i produkty istotne jest przede wszystkim to, czy obiekt zakupów będzie spełniał adekwatnie swoją rolę i czy będzie zgodny z ustaloną w ofercie specyfikacją. Elementarnym zabezpieczeniem interesów kupującego z punktu widzenia narzędzi prawnych jest rękojmia, mająca swoje umocowanie w stosownych przepisach Prawa Cywilnego. W ramach rękojmi są zawarte poszczególne zobowiązania Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, który w przypadku stwierdzenia istotnych wad produktu, lub nienależytego wykonania usługi, ma prawo do roszczeń w stosunku do tego pierwszego:

Kupujący może:

-Zażądać zwrotu części lub całości kwoty zakupu.

-Żądać niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wad

-Oczekiwać od sprzedawcy wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad.

Niestety, ale w praktyce każdego konsumenta, niezależnie od charakteru nabywanych dóbr czy usług można się spotkać z niewywiązywaniem się z zobowiązań, które są przedmiotem prawa cywilnego. W tej sytuacji korzystnym posunięciem ze strony kupującego jest uprzednie zabezpieczenie się za pośrednictwem gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek. Gwarantem tychże świadczeń jest firma ubezpieczeniowa, która w ramach swojej polisy gwarantuje kupującemu zabezpieczenie. Taka ochrona jest konieczna w przypadku braku woli likwidacji wad albo braku możliwości ich usunięcia wskutek likwidacji podmiotu sprzedającego.

Korzyści wynikające z ochrony ubezpieczeniowej:

1. Zabezpieczenie interesów Kupującego w przypadku stwierdzenia wad produktów lub nienależytego wykonania usługi.

2. Wstępna weryfikacja Sprzedawcy przez Gwaranta

3. Możliwość zabezpieczenia bezpieczeństwa inwestycji, na których realizację miałby wpływ zakup wadliwego produktu, albo nienależyta staranność podwykonawcy inwestycji.

4. Utwierdzanie dobrych praktyk w relacjach Sprzedawca- Kupujący.

5. Relatywnie niski koszt polisy w stosunku do kosztów usunięcia wady.

Widać wyraźnie korzyści płynące z ochrony ubezpieczeniowej zakupów. Dzięki prostym usługom firm ubezpieczeniowych można prowadzić inwestycje zakupowe w sposób bardziej przystępny i bezpieczny. Samodzielna weryfikacja sprzedawcy i zasada ograniczonego zaufania nie muszą przesłaniać możliwości realizacji planów inwestycyjnych i zabierać niepotrzebnego czasu. Można rzec, iż stosowne gwarancje ubezpieczeniowe na poczet zakupów mają swoje logiczne uzasadnienie, szczególnie w przypadku znacznych kosztów lub wartości produkcyjnej kupowanego dobra. Więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych usunięcia wad i usterek można przeczytać tu: gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-usuniecia-wad-i-usterek/. Warto ubezpieczać swoje inwestycje za każdym razem!